Provozní řád


sign1.gif, 4 kB sign2.gif, 4 kB
ccw_logo_medium.png, 1 kB
pro lezecké centrum
adrenaline_logo_medium.png, 1 kB
(dále je PŘ)


I. Preambule
Umělá horolezecká stěna (dále jen stěna) v prostorech 2. podzemního podlaží domu č.p. 835, Václavské nám. 15, Praha 1 (dále jen tělocvična) je určena zejména pro výcvik volného lezení, pro výcvik volného lezení v rámci hodin tělesné výchovy a k pořádání soutěží volného lezení.

II. Vymezení pojmů
1. provozovatelem stěny je občanské sdružení Climbing Club Whiplash (dále jen CCW a/nebo provozovatel)
2. účastníkem tréninku se rozumí každá osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny tj. v části prostor, nad kterými je stěna postavena (dále jen účastník tréninku a/nebo lezec)
3. odborný dozor může vykonávat osoba uvedená na seznamu provozovatele - instruktor, cvičitel nebo osoba zmocněná provozovatelem (dále jen odborný dozor a/nebo služba)

III. Stanovení odpovědnosti
1. Všichni účastníci tréninku vykonávají veškeré činnosti v prostorech tělocvičny na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
2. Osoby mladší 15 let mohou provádět výcvik pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let!
3. Do prostor tělocvičny se zakazuje vstup osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek.

IV. Použití magnézia
1. Vstup s magnéziem a/nebo používání Magnézia je s ohledem na zdraví lezců a provoz ostatních sportovišť (squash, apod.) v prostorech tělocvičny výslovně zakázáno pod pokutou 1.000,- Kč. Výjimkou je tekuté magnézium, jehož používání je v přiměřené míře povoleno.

V. Zásady bezpečného lezení
Účastníci tréninku jsou povinni se řídit pokyny služby, a dodržovat zásady bezpečného lezení, zejména:
 1. Lezec je povinen:
  • k lezení používat pouze oficiálně schválené horolezecké pomůcky s certifikátem UIAA tj. horolana o průměru 9,9 až 12 mm s nepoškozeným opletem, úvazek (mládež do 15 let v rámci výcviku kombinovaný úvazek), expresky, karabiny a jistící pomůcky
  • používat pouze vhodnou lezeckou obuv, která nesmí poškozovat povrch stěny a podlahu tělocvičny
  • před lezením se řádně navázat přímo na úvazek a to pouze uzlem dle platných norem UIAA tj. protisměrným osmičkovým. Zakazuje se navazovat na lano pomocí karabiny !
  • při lezení se jistit bezpečným způsobem.
  • sólový trénink (dále jen sólolezení) bez navázání na lano je zakázán. Výjimkou je sólolezení povolené pouze jako bouldering a to v místě k tomuto účelu vyhrazeném a vybaveném pro dopad žíněnkami pod stěnou. V tomto místě je sólolezení možné v případě, že se nad sólolezcem nebo v jeho blízkosti nenachází jiný sólolezec.
 2. Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body. Každý jistící bod musí být zapnut nejpozději ve výši pasu.
 3. Lezec nesmí při výstupu odbočit z linie své cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky tréninku. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou lezců. Zakazuje se jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového jištění !
 4. Druholezec je povinen lézt na laně blíže u stěny a ukončit výstup v takovém místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění!!!
 5. Jistící je povinen věnovat se jištění po celou dobu výstupu i spouštění a povolovat či dobírat lano tak, aby minimalizoval délku případného pádu. Pád musí zachytit tak, aby pokud možno nedošlo ke zranění prvolezce, ostatních účastníků tréninku, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či horolezeckých pomůcek. Pády vždy chytejte s prokluzem – dynamicky. Neúměrně dlouhé pády (na „efekt“) nejsou povoleny.
 6. Dobírání v jistícím bodě je zakázáno, stejně jako nácvik stavění apod. Spouštění probíhá zásadně plynule s ohledem na ostatní účastníky tréninku.
 7. Osobám, které právě nelezou nebo nejistí, je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou.
 8. Nedoporučuje se lézt s horním jištěním, vyjma části stěny s trvale pověšenými lany, která slouží pro výcvik začínajícících lezců.
 9. K lezení lze použít instalovaných chytů, nikoliv okrajů stěny.
 10. Upravování stávajících cest není bez souhlasu služby povoleno.
 11. V případě zjištění uvolněného chytu nebo jistícího prostředku je účastník tréninku povinen na tuto okolnost upozornit službu a případně i lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit.
 12. Při osazování nových chytů nebo jejich výměně je třeba zajistit, aby se v prostoru pod tímto místem nezdržovali žádní účastníci tréninku.
 13. V prostoru celé tělocvičny je zakázané konzumovat občerstvení, alkoholické nápoje a kouřit.
 14. Každý účastník tréninku je povinen chovat se tak, aby neohrožoval, ani neomezoval ostatní účastníky a při úrazu ihned poskytl první pomoc a neprodleně sám, nebo prostřednictvím služby, přivolal lékaře.

VI. Práva a povinnosti
1. Každý účastník tréninku, který zjistí porušování ustanovení tohoto PŘ je povinen příslušnou osobu upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je povinen informovat službu.
2. Provozovatel a/nebo služba je oprávněna kdykoliv vykázat z tělocvičny osobu, která porušuje ustanovení PŘ a to bez nároku na vrácení vstupného a/nebo členského příspěvku.
3. Tento PŘ má závazný charakter. Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit jeho jednotlivá ustanovení v rámci zvýšení bezpečnosti. Změna PŘ je závazná okamžikem jeho vyvěšení v tělocvičně. Veřejnosti přístupný (viditelně vyvěšený) PŘ je závazný pro všechny lezce, kteří provádějí jakoukoliv činnost v tělocvičně.
4. Účastník tréninku svým podpisem na přihlášce za člena CCW potvrzuje, že tento PŘ četl, jeho obsahu rozumí a zavazuje se řídit všemi jeho ustanoveními.


Provozní řád (PDF 192kB)

noWer systems © 2006 TOPlist